Day: February 11, 2020

ใช้โทรศัพท์อย่างไรเมื่อต้องเที่ยวในต่างประเทศใช้โทรศัพท์อย่างไรเมื่อต้องเที่ยวในต่างประเทศ

ใช้โทรศัพท์-ตอนเที่ยว
การสื่อสารคือหัวใจสำคัญของการใช้ชีวิตในยุคนี้ แต่หากเราต้องเดินทางหรือเที่ยวต่างประเทศใกลๆ ก็ยังจำเป็นที่เราต้องสามารถติดต่อ สื่อสารได้ด้วย สิ่งสำคัญคือ การใช้โทรศัพท์ในต่างประเทศเพื่อให้ยังสามารถใช้สื่อออนไลน์ได้อยู่ ซึ่งมีหลายวิธีมาก ทั้งมีบริการเปิดโรมมิ่ง และจำหน่ายซิมท่องเที่ยวจากผู้ให้บริการสัญญาณในประเทศไทย ในส่วนของการใช้งานอินเทอร์เน็ต ก็มีให้เช่า Pocket Wi-Fi ก็มี ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงการใช้โทรศัพท์ในต่างประเทศกัน             ขณะที่เราเที่ยว ให้เปิดโรมมิ่ง เป็นการขอใช้บริการข้ามเครือข่าย ไม่ว่าจะใช้เครือข่ายใดก็ตาม ถ้าจะเปิดใช้งานในต่างประเทศ ผู้ให้บริการส่วนใหญ่จะคิดเงินเพิ่ม โดยจะเสียมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจของแต่ละเครือข่าย โดยคุณสามารถใช้งานได้ตามปกติ ข้อดีของการใช้วิธีนี้คือ ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์และไม่ต้องถอดซิมจากโทรศัพท์ ใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดทริป และใช้ได้ทุกประเทศทั่วโลก แต่ว่ามีราคาสูง คุณต้องศึกษารายละเอียดให้ดี [...]